Elke Jeurissen

Elke Jeurissen

 

Gisteren feliciteerde ik Elke Jeurissen met haar ‘Straffe Madammen Club’. Begin januari lanceerde ze in samenwerking met de VRT een oproep voor meer vrouwelijke experts om artikels en reportages te verrijken. Dat was nodig, want de meeste experts die opdraven zijn meestal mannen.

Bijna 200 vrouwen melden zich aan in één maand tijd. Experten in economie, financiën, allerhande wetenschappen, technologie enz.

Elke reageerde enthousiast op mijn felicitaties én op Wifty:

“Mooi! Geweldig om te zien hoeveel madammen het heft in eigen handen nemen! Let’s work together! Samen sterk voor vrouwen, niet tegen mannen.”

Voila, dat is helemaal de Wifty spirit. We Are Wifty! We zijn er voor elkaar en we helpen & steunen elkaar. 

Wifties zijn straffe madammen én vrouwelijke rolmodellen voor vrouwen van alle leeftijden! 

Vandaag staat er een opiniestuk van Elke in De Tijd, lees even mee:

[typography font=”Lobster” size=”28″ size_format=”px”]Straffe madammen, kom uit uw kot en leer van elkaar[/typography]

‘Als je expert bent in iets, dan vindt men je vanzelf’. U bent niet de enige met die opvatting. Maar zo werkt het helaas niet. Niet in de media, en ook niet in de bedrijven.”

Door Elke Jeu­ris­sen, me­de-op­rich­ter van het con­sul­ting­bu­reau Glass­roots en op­rich­ter van www.​straffemadammen.​com. Blogt op www.​howtosurviveablendedfamiliy.​com

Jour­na­lis­ten die op zoek gaan naar ex­per­ten om hun ar­ti­kels of re­por­ta­ges te ver­rij­ken, is da­ge­lijk­se kost. Maar die ex­perts zijn van­daag geen af­spie­ge­ling van de di­ver­si­teit in de sa­men­le­ving. Dat moet an­ders.

Als het gaat over vrou­wen, is bij de tv-zen­ders één ‘spre­kend ge­zicht’ op de drie een vrouw. Het Steun­punt Media be­cij­fer­de in 2012 dat één op de vier ex­perts die aan bod komen in kran­ten een vrouw is. Van an­de­re zen­ders, radio of ma­ga­zi­nes zijn er geen cij­fers be­kend maar wel­licht lig­gen ze in de­zelf­de lijn. Als het gaat over vrou­wen op con­gres­po­dia is het cij­fer nog lager. Ruw ge­schat is slechts 15% van de spre­kers op Bel­gi­sche con­gres­sen en con­fe­ren­ties een vrouw.

Zijn er dan min­der ge­ta­len­teer­de vrou­we­lij­ke ex­perts? Na­tuur­lijk niet, ze zijn al­leen te wei­nig zicht­baar. En zeg­gen te vaak neen als ze ge­vraagd wor­den, hoor ik van jour­na­lis­ten. Die laat­sten mogen dan wel wat meer in­span­ning le­ve­ren om ze te zoe­ken. Want ze be­staan echt, zo bleek deze week.

Begin ja­nu­a­ri nam ik con­creet actie en lan­ceer­de ik via mijn Straf­fe Ma­dam­men Club in sa­men­wer­king met de VRT een op­roep voor meer vrou­we­lij­ke ex­perts. Bijna 200 vrou­wen meld­den zich aan in één maand tijd. Ex­per­ten in alle as­pec­ten van de eco­no­mie, fi­nan­ciën, al­ler­han­de we­ten­schap­pen – ook de exac­te -, tech­no­lo­gie en ga zo maar door. Twin­tig onder hen maak­ten deze week ook ken­nis met de VRT-re­dac­tie. Al­le­maal zijn ze op­ge­no­men in het be­stand van ex­perts die vanaf nu ge­con­tac­teerd kun­nen wor­den voor nieuws- en an­de­re pro­gram­ma’s op radio en tv. Ze zijn dus zicht­baar. Aan hen om nu ook ja te zeg­gen als ze wor­den ge­vraagd.

U denkt mis­schien ‘als je ex­pert bent in iets, dan vindt men je van­zelf’. U bent niet de enige met die op­vat­ting, zo ont­dek­te ik de af­ge­lo­pen weken. Zo werkt het he­laas niet in de media. En zo werkt het ook niet in be­drij­ven.

On­der­zoek van Ca­ta­lyst naar het car­rie­re­ver­loop van man­nen en vrou­wen in de VS leert dat wan­neer men zich kan­di­daat stelt voor een pro­mo­tie, man­nen ge­mid­deld meer wor­den be­oor­deeld op hun toe­kom­stig po­ten­ti­eel dan vrou­wen, die meer wor­den geëva­lu­eerd op hun be­we­zen ex­per­ti­se. Eer­lijk is dat niet, maar het is wel een feit. Het is dus es­sen­ti­eel dat je als vrouw zelf zicht­baar maakt waar je goed in bent en wat je hebt ge­pres­teerd. Een beet­je stoef mag best, ge­zien nie­mand het in jouw plaats zal doen. On­be­kend is on­be­mind.

De kracht van rol­mo­del­len via de media en op con­gres­po­dia is on­schat­baar. Ik zie het elke maand ge­beu­ren tij­dens de net­werk­lun­ches van de Straf­fe Ma­dam­men Club, waar ik enkel vrou­we­lij­ke spre­kers op het po­di­um zet. Niet over hun vrouw-zijn, maar over hun vak. Ca­ther­i­ne De Bolle over de her­vor­ming van de fe­de­ra­le po­li­tie, Sa­bi­ne de Be­t­hu­ne over de Se­naat, Clai­re Til­le­kaerts over de in­ter­na­ti­o­na­li­sa­tie van Vlaam­se be­drij­ven, Mag­gie De Block over de aan­pak van de zorg, top­ma­gi­stra­tes, kun­ste­naars, on­der­ne­mers en an­de­re ta­len­ten. Pas­sie voor het vak, bak­ken ener­gie, hard wer­ken en je niet laten te­gen­hou­den door barrières: die in­gre­diënten hoor je al­tijd weer.

Door het zien van vrou­we­lij­ke rol­mo­del­len en door het delen van hun er­va­rin­gen geven vrou­wen el­kaar die duw in de rug die bij velen nodig blijkt om toch maar te gaan voor die pro­mo­tie, dat in­ter­view of die speech. ‘Als zij het kan, kan ik het ook’. Bij deze roep ik alle vrou­wen op el­kaar wat meer te steu­nen. Velen heb­ben de­zelf­de per­soon­lij­ke barrières en er­va­ren ge­lijk­aar­di­ge ex­ter­ne barrières in hun pro­fes­si­o­ne­le loop­baan. Het is toch ab­surd dat elk van ons daar in zijn een­tje ant­woor­den op zoekt. Samen zijn we ster­ker. Niet tegen man­nen, maar voor vrou­wen. 

Link naar De Tijd: http://www.tijd.be/r/t/1/id/9607960 – Straffe Madammen: http://www.​straffemadammen.​com – Elke’s Blog: http://www.​howtosurviveablendedfamiliy.​com
helene@wifty.be